Käesolevaga on kehtestatud Kaamose kinnisvaraettevõtete (edaspidi igaüks Kaamos) privaatsustingimused, mis on ühtlasi Teie ja Kaamose vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks.

Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas Kaamos töötleb (sh kogumine, kasutamine, avaldamine, säilitamine, edastamine, kustutamine jm) Teie isikuandmeid ning teavitatakse Teid Teie kui andmesubjekti õigustest.

Kaamos on isikuandmete vastutav töötleja. Kaamos töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus). Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub Kaamos kehtivatest õigusaktidest.

Palun tutvuge tingimustega põhjalikult enne Kaamosele andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist.

1. Milliseid isikuandmeid Kaamos töötleb?
2. Kuidas Kaamos isikuandmeid kogub?
3. Millistel eesmärkidel Kaamos isikuandmeid töötleb?
4. Kellele Kaamos isikuandmeid edastab?
5. Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Kui Te ei leia käesolevatest privaatsustingimustest vastust Teie isikuandmete kaitset puudutavale küsimusele, palun pöörduge Kaamose poole kasutades järgnevaid kontaktandmeid:

Aktsiaselts Kaamos Kinnisvara
Electra, Avala kvartal, Veskiposti 2, 10138 Tallinn
e-post: info@kaamos.ee
telefon: +372 663 0300

 

 

1. Milliseid isikuandmeid Kaamos töötleb?

1.1. identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi ja isikukood.
1.2. kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress jms.
1.3. tehinguandmed – Kaamosega sõlmitavas notariaalses lepingus sisalduvad andmed ning andmed kliendi valitud siseviimistluslahenduste kohta.
1.4. digitaalsed andmed – veebiküpsised, logiinformatsioon, veebimärkmed jms.

2. Kuidas Kaamos isikuandmeid kogub?

2.1. Kaamos kogub isikuandmeid, mille:
• Te sisestate Kaamose veebilehtedel;
• Te edastate Kaamosele e-posti, telefoni või muu sidevahendi teel;
• Te edastate Kaamose koostööpartnerile jm kolmandale isikule (nt notar), kellel on õigus andmed edastada Kaamosele;
• Te edastate Kaamosele suuliselt kohtumisel kontoris, kliendipäevadel või muul üritusel.

3. Millistel eesmärkidel ja kuidas Kaamos isikuandmeid töötleb?

3.1. Kaamos töötleb Teie isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. Kaamos kogub ja töötleb Teie andmeid eelkõige kinnisvara müügilepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Kaamos edastab andmed lepingu ettevalmistamiseks notarile. Teie kontaktandmeid kasutades edastab Kaamos Teile lepinguprojektid tutvumiseks. Müügilepingu sõlmimise järel on Kaamosel õigus edastada Teie isikuandmed kinnisasja haldus- ja hooldusteenuseid osutavatele ettevõttetele, et võimaldada neil Teile Teie kinnisvaraga seoses teenuseid osutada.
3.2. Kaamos töötleb Teie isikuandmeid Teile pakkumiste tegemiseks. Kui Te olete Kaamosele edastanud isikuandmed, saate te anda Kaamosele õiguse edastada Teile teavet Kaamose toodete ja teenuste kohta, mis sarnanevad nendega, mille vastu Te olete varasemalt huvi tundnud (otseturunduspakkumised). Kui Te soovite saada Kaamose otseturunduspakkumisi, saate Te anda selleks nõusoleku Kaamose kodulehtedel andmete edastamise käigus. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja Teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.
3.3. Kaamos võib Teie isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Teil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta
3.4. Kaamos töötleb Teie isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks on Kaamosel maksuaruandluse ja raamatupidamise kohustus, mille täitmiseks töödeldakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid. Sealhulgas võidakse edastada Teie isikuandmeid maksuhaldurile ja teistele ametiasutustele, samuti audiitorile.
3.5. Kaamos töötleb Teie isikuandmeid tulenevalt Kaamose õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine, pahavara tõkestamine) huvides. Näiteks on Kaamosel õigustatud huvi säilitada Teie tehinguandmed lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil.
3.6. Kaamos tagab Teie andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil. Kaamos tagab Teie isikuandmete igakülgse ja kohase kaitse.
3.7. Kaamosel on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Kaamos ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik Kaamose kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Te olete andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku. Üldjuhul säilitab Kaamos Teie isikuandmeid 5 aastat. Andmeid, mis sisalduvad raamatupidamisdokumentides, säilitame vastavalt seadusele seitse aastat. Juhul, kui Kaamos edastab isikuandmed teisele vastutavale töötlejale (nt kinnisvara haldusteenuse osutajale), määrab andmete säilitamise tähtajad andmete saaja.

4. Kellele Kaamos isikuandmeid edastab?

4.1. Kaamos avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas Teiega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks või Teile pakkumiste tegemiseks. Kaamosel on õigus edastada Teie isikuandmeid ka Kaamose kinnisvaraettevõtete vahel, kui see on vajalik eelnimetatud eesmärkide täitmiseks.
4.2. Nagu peatükis 3 märgitud, avaldab Kaamos andmed müügilepingute sõlmimiseks notarile ja müügilepingu sõlmimise järel kinnisasja haldus- ja hooldusteenuseid osutavatele ettevõttetele. Kaamos võib avaldada isikuandmeid volitatud töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja Kaamosele teenuse osutamiseks.
4.3. Kaamosel on õigus edastada Teie isikuandmeid Kaamose kinnisvaraettevõtete vahel Teile otseturunduspakkumiste tegemiseks, kui Te olete vastavate pakkumiste tegemiseks, sh andmete edastamiseks, andnud vastava nõusoleku.
4.4. Kaamos on kohustatud isikuandmed avaldama ka juhul, kui Kaamosel on õigusaktidest tulenevalt selline kohustus (näiteks avaldada isikuandmeid ametiasutustele nende seaduslikul nõudmisel).

5. Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

5.1. Kui Te ei soovi saada otseturunduspakkumusi, on Teil õigus igal ajal esitada Kaamosele vastavasisuline teavitus. Kaamos täidab Teie nõudmise mõistliku aja jooksul. Täpsem teave otseturunduspakkumistest loobumise kohta edastatakse pakkumises endas.
5.2. Teil on õigus saada teavet Kaamose töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed.
5.3. Teil on õigus nõuda töödeldavate isikuandmete ülekandmist. Andmed edastatakse Teile masinloetava failina e posti teel. Teil on õigus nõuda ka töödeldavate andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale.
5.4. Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Isikuandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Teile teenuse osutamist. Eelkõige on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
• isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Kaamos neid töötles;
• Te võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
• Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
• isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
• isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.
5.5. Kaamos vastab esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.
5.6. Kaamos töötleb Teie isikuandmeid tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Teie õigusi rikutud või Te soovite, et Kaamos lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, võtke palun Kaamosega ühendust, püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn; veebileht www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

Kaamos jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Privaatsustingimuste muutmisest teavitatakse Teid e-posti teel ning uued tingimused on kättesaadavad Kaamose veebilehel.

Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 25.05.2018. a seisuga.